Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht nr.1

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de nieuwe gebruiksnormen fosfaat en de uitrijperiode van (kunst)meststoffen.

Akkerbouwbericht nr.1

Farm 21 bodemsensor

Met de Farm21 bodemsensor krijgt u een nauwkeurig inzicht in de bodemkwaliteit van uw percelen en de conditie van uw gewassen. Met de Farm 21 heeft u 1 sensor met zes specifieke parameters die altijd en overal inzicht geeft in alle cruciale bodemgegevens van uw perceel. Zo meet de bodemsensor nauwkeurig de luchttemperatuur alsook luchtvochtigheid op 10 cm boven het maaiveld. Dit zorgt voor unieke gegevens van het microklimaat tussen het gewas. De sensor meet de bodemvochtigheid op 10 cm, 20 cm en 30 cm diepte. Deze gegevens zorgen ervoor dat u meer inzicht krijgt in de vochttoestand tussen verschillende grondlagen. De Farm21 sensor meet ook de bodemtemperatuur op 10 cm diepte. Dit geeft als resultaat dat u op basis van deze gegevens een betere teeltbeslissing kunt nemen. Doordat u met deze Farm21 bodemsensor effectiever en efficiënter kunt beregenen, optimaliseert u de groei van uw gewassen. De Farm 21 is te verkrijgen in een set van 5 stuks (€89,- per sensor). Het abonnement van de Farm 21 en zijn platform bedraagt €63.- per sensor per jaar.  Meer informatie over de Farm 21 bodemsensor vindt u op onze website: www.agriant.nl/Producten-diensten/Farm-21  of neem voor vragen over de Farm 21 contact op met uw adviseur.

Uitrijtijden (dierlijke) meststoffen

Vanaf 1 februari mogen er weer stikstofmeststoffen toegepast worden. Afhankelijk van de grondsoort en het gewas dat er geteeld wordt/ geteeld gaat worden, zijn er verschillende regels wanneer er dierlijke mest toegepast mag worden. Hieronder vindt u een tabel met een overzicht van de uitrijtijden.

Grasland

Drijfmest

Vaste mest

Stikstofkunstmest

Zand- en lössgrond

16 feb t/m 31 aug

1 feb t/m 31 aug

1 feb t/m 15 sep

Klei- en veengrond

16 feb t/m 31 aug

1 feb t/m 15 sep (1)

1 feb t/m 15 sep

Bouwland

Drijfmest

Vaste mest

Stikstofkunstmest

Zand- en lössgrond

16 feb t/m 15 sep (2)

1 feb t/m 31 aug

1 feb t/m 15 sep

Klei- en veengrond

16 feb t/m 15 sep (2)

Hele jaar

1 feb t/m 15 sep

(1) Rijdt u vaste strorijke mest uit op klei- en veengrond op grasland? Dan rijdt u uit tussen 1 december 2020 en 15 september 2021.

(2) Vanaf 1 augustus tot en met 15 september mag u alleen drijfmest uitrijden als u uiterlijk 15 september op uw grond:

  • Een groenbemester inzaait die in elk geval 8 weken blijft staan voordat u deze vernietigt;
  • Winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar;
  • Bloembollen plant.

Situaties waarin u niet mag uitrijden:

Dierlijke- en stikstofkunstmest mag u niet uitrijden op:

  • Een bodem die helemaal of voor een deel bevroren is, of waarop (voor een deel) sneeuw ligt;
  • Een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water.

Bevroren kleigrond met graan

Bij de teelt van graan op kleigrond mag u in de uitrijperiode stikstofkunstmest op bevroren grond gebruiken. Er zijn wel extra voorwaarden. Zo mag de grond maar licht bevroren zijn. In de loop van de dag moet de temperatuur tenminste 5 graden zijn zodat de kunstmest kan oplossen. Na het uitrijden van de kunstmest mag de grond niet 24 uur achter elkaar bevroren blijven.

Compost:

Compost mag het hele jaar worden uitgereden, behalve als de bovenste laag verzadigd is met water.

Wijziging mestwetgeving 2021: Indicatoren fosfaat

Van 1 januari 2021 wordt de fosfaatgebruiksnorm voor bouw- en grasland bepaald op basis van twee indicatoren voor fosfaat:

  • P-Plantbeschikbaar: P-CaCl2 (in milligrammen P2O5 per kg grond)
  • P-Bodemvoorraad: P-AL getal (in milligrammen P2O5 per 100 gram grond)

Voorheen werd de fosfaatgebruiksnorm voor bouwland bepaald op basis van het Pw-getal en voor grasland op basis van het P-AL-getal. Om de juiste fosfaatgebruiksnorm te bepalen moet er dus vanaf 1 januari naar beide indicatoren (P-CaCl2 + P-AL) worden gekeken om de fosfaatgebruiksnorm te bepalen.

Fosfaatgebruiksnorm bepalen

In de onderstaande tabellen vindt u de indeling  voor bouwland en grasland. Voor het bepalen van de juiste fosfaatgebruiksnorm kijkt u eerst in welke P-CaCl2 klasse u valt en vervolgens in welke P-AL klasse (beide getallen staan vaak al vermeld op uw bodemanalyse, zie laatste bladzijde van de analyse).

Vervolgens komt u tot de fosfaatgebruiksnorm die hoort bij uw bouw- of grasland (normen: arm, laag, neutraal, ruim of hoog).

Fosfaatgebruiksruimte bouwland 2021:

Indeling klassen      P-CaCl₂ (mg P/kg)

Indeling klassen P-AL getal (mg P₂O₅/100gr)

< 21

21 t/m 30

31 t/m 45

46 t/m 55

> 55

< 0,8

Arm (120)

Arm (120)

Arm (120)

Laag (80)

Laag (80)

0,8 t/m 1,4

Arm (120)

Arm (120)

Arm (120)

Laag (80)

Neutraal (70)

1,5 t/m 2,4

Arm (120)

Arm (120)

Laag (80)

Neutraal (70)

Ruim (60)

2,5 t/m 3,4

Arm (120)

Laag (80)

Neutraal (70)

Ruim (60)

Hoog (40)

> 3,4

Laag (80)

Laag (80)

Neutraal (70)

Ruim (60)

Hoog (40)

De getallen tussen haakjes is de gebruiksruimte fosfaat in kg per ha.

Fosfaatgebruiksruimte grasland 2021:

Indeling klassen      P-CaCl₂ (mg P/kg)

Indeling klassen P-AL getal (mg P₂O₅/100gr)

< 21

21 t/m 30

31 t/m 45

46 t/m 55

> 55

< 0,8

Arm (120)

Laag (105)

Laag (105)

Neutraal (95)

Ruim (90)

Arm (120)

Laag (105)

Neutraal (95)

Ruim (90)

Ruim (90)

Ruim (90)

1,5 t/m 2,4

Laag (105)

Neutraal (95)

Ruim (90)

Ruim (90)

Hoog (75)

2,5 t/m 3,4

Neutraal (95)

Ruim (90)

Ruim (90)

Hoog (75)

Hoog (75)

> 3,4

Ruim (90)

Ruim (90)

Hoog (75)

Hoog (75)

Hoog (75)

De getallen tussen haakjes is de gebruiksruimte fosfaat in kg per ha.

De nieuwe indicatoren gelden voor de bodemanalyses/fosfaatmonsters die worden genomen vanaf 1 januari 2021. Vaak staat het P-CaCl2 en P-AL-getal al op uw huidige analyse vermeld (zie laatste bladzijde van analyse). Met uw bestaande analyses en de bovenstaande gegevens kunt u berekenen wat het effect van de regeling is voor de fosfaatgebruiksruimte op uw bedrijf.

Overgangsregeling

Voor bestaande ‘geldige’ fosfaatmonsters geldt een overgangsregeling. De analyserapporten met een monsternamedatum van uiterlijk 31 december 2020 blijven vier jaar geldig. Dit betekent bijvoorbeeld dat een rapport met een monsternamedatum na 15 mei 2019 nog gebruikt kan worden bij de gecombineerde opgave die sluit op 15 mei 2023.  Bovendien wordt gemeld dat telers met een rapport uit 2020 of eerder kunnen kiezen tussen de oude P-gebruiksnormen gebaseerd op P-AL (grasland) óf Pw (bouwland) of de nieuwe P-gebruiks normen op basis van de gecombineerde fosfaatindicator die vanaf 2021 gaat gelden. (bron: Eurofins Agro).

Let op: de overgangsregeling is nog niet definitief gepubliceerd in de Staatscourant en kan dus nog gewijzigd worden.

Voorverkoopactie landbouwplastic

Dit voorjaar heeft Agriant een voorverkoopactie met landbouwplastic en toebehoren. Op onze website en in de eerder verstuurde brieven vindt u een overzicht van het beschikbare assortiment. Houd er rekening mee dat de voorverkoopkorting loopt tot 28 februari 2021.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid