Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht nr. 2

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de knolbehandeling van uw pootgoed en de teeltvrije zone.

Akkerbouwbericht nr. 2

Squall toegelaten driftbeperking

Squall heeft een erkenning gekregen als driftreducerende maatregel voor spuittechniek. Door middel van een direct injectiesysteem kan Squall worden toegevoegd aan de spuitvloeistof en behaalt u één driftreductie-klasse hoger. In combinatie met de 50/75/90% doppen voor neerwaartse bespuiting krijg je met Squall en injectie er 1 driftreductie stap bij. Dus de 90% dop geeft 95% driftreductie met Squall geïnjecteerd. Hiervoor moet wel Squall met 0,5% geïnjecteerd worden in de spuitleiding met bijvoorbeeld een Raven Side Kick pro injectiesysteem. De spuit- en injectiehoeveelheid moet worden gelogd en opgeslagen zodat door de instanties gecontroleerd kan worden dat van Squall juist gebruik is gemaakt. Squall injectie geeft niet alleen een extra reductie stap, maar zorgt ook dat de druppels aan het blad hechten en uitvloeien en een betere bedekking geeft. Voor meer informatie over dit systeem kunt u contact opnemen met uw adviseur of op onze website kijken.

Teeltvrije zone

De eerste gewassen worden binnenkort weer gezaaid en gepoot. Tijdens het zaaien/poten moet rekening gehouden worden met de wettelijke teeltvrije zone. De teeltvrije zone is de strook tussen de insteek van de sloot en het hart van de buitenste plantenrij van het gewas dat op het perceel wordt geteeld. In de teeltvrije zone mag niet hetzelfde gewas worden verbouwd als op de rest van het perceel. Binnen de teeltvrije zone mag niet worden gespoten en bemest, er is alleen pleksgewijze onkruidbestrijding toegestaan (met afschermende spuitdop).

Daarnaast is het goed om nu al rekening te houden met welke middelen u gedurende het seizoen gaat spuiten. Voor sommige middelen geldt een aanvullende teeltvrije zone. De hoogste waarde is leidend. Wanneer op het etiket 1,5 meter teeltvrije zone staat, maar u door het gebruik van 90% driftreducerende technieken 1 meter teeltvrije zone mag hanteren moet u in dit geval toch de 1,5 meter teeltvrije zone van het etiket aanhouden.  Neem voor vragen over uw situatie contact op met uw adviseur.

Teeltvrije zone

Gewas

 

1,5 meter

Intensieve gewassen:

Aardappelen, uien en sjalotten, wortelen, schorseneer, prei, asperge, sla, bloembollen en bloemknollen aardbeien, vaste planten en neerwaarts te bespuiten boomkwekerijgewassen

1 meter *

Wanneer u intensieve gewassen altijd spuit met 90% driftreducerende technieken mag u een teeltvrije zone van 1 meter hanteren.

0,5 meter

Alle overige neerwaards gespoten gewassen, onder andere granen

*Houd er rekening mee dat voor sommige middelen een teeltvrije zone van 1,5 m nodig is.

Overzicht gewasbeschermingsmiddelen

Bij deze nieuwsbrief is een bijlage meegestuurd met een overzicht van de actuele aanvullende eisen van de meest voorkomende gewasbeschermingsmiddelen. Per gewas ziet u een overzicht van de aanvullende toepassingsvoorwaarden. Dit zijn voorwaarden zoals een verbod in grondwaterbeschermingsgebieden of aanvullende driftreducerende eisen. Deze lijst is een momentopname, gedurende het seizoen kan het zijn dat etiketten van middelen wijzigen. Overleg met uw adviseur of de etiketten van de middelen die u toepast ook mogelijk gewijzigd zijn.

Let op: dit is een lijst met de meest voorkomende middelen, niet alle toegelaten middelen zijn erin opgenomen.

SKL-Keuring toepassingsapparatuur GBM

Voor de toepassingsapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen geldt een keuringsplicht (o.a. veldspuit,

rijenspuit pootmachine en granulaatstrooiers). Onderstaand de verschillende keuringsfrequenties. Nieuwe apparatuur moet uiterlijk 3 jaar na de aankoopdatum voor het eerst worden gekeurd.

Soort toepassingsapparatuur

Frequentie keuring

Spuitboombreedte > 3 meter

1 x in de 3 jaar

Spuitboombreedte ≤ 3 meter

1 x in de 6 jaar

Ruimtebehandelingsapparatuur

(Mafex, Pieperdoes, Cyclomatic, Fog etc.)

1 x in de 6 jaar

Granulaat- en poederstrooiers

1 x in de 6 jaar

Handapparatuur en rugspuit

1 x in de 6 jaar

Schoonspuiten percelen

Door de relatief zachte winter zijn veel percelen in de loop van de tijd veronkruid. Om problemen bij de grondbewerking of tijdens de nieuwe teelt te voorkomen, is het advies om deze percelen schoon te spuiten. Na de bespuiting moet ongeveer 5-7 dagen gewacht worden voordat er een grondbewering uitgevoerd wordt. Door aan de mix Squall toe te voegen versterkt u de werking en uitvloeiing.

Advies:

  • 2-4 ltr/ha Clinic N + evt. 0,5 % Squall (Bij 200 l water dus 1l Squall)

Het tijdig doodspuiten van uw vanggewas na de mais of grasland heeft een positief effect op het volggewas. Door het tijdig doodspuiten en onderwerken van uw vanggewas komt de mineralisatie op gang, en wordt ongewenste geelverkleuring van het vanggewas voorkomen. Na de bespuiting moet 5 dagen gewacht worden voordat de grondbewering uitgevoerd wordt.

Advies:

  • 2-4 ltr/ha Round Up Ultimate + evt. 0,5 % Squall (Bij 200 l water dus 1l Squall)

Knolbehandeling pootgoed

Beoordeel uw pootgoed bij ontvangst op knolgebreken. Een partij die op het oog blank lijkt te zijn, kan toch besmet zijn met Rhizoctonia-sporen die u met het blote oog niet kunt zien. Een knolbehandeling, op ogenschijnlijk gezond pootgoed, kan achter af een waardevolle verzekeringspremie zijn. Naast de rhizoctonia-behandeling van de knol, worden andere schimmelziektes zoals zilverschurft, zwarte spikkel, fusarium en phoma een steeds groter probleem. Voor al deze ziektes zijn diverse middelen beschikbaar. In onderstaande tabellen een overzicht van de verschillende middelen als knolbehandeling, zowel vloeibaar als poeder. Houd bij de keuze rekening met de beperking van Emesto Prime en Emesto Silver. Wanneer u 1 op 2 aardappelen teelt en 2 jaar geleden pootgoed behandeld met Emesto Prime en Emesto Silver gepoot moet u voor komend seizoen een ander middel gebruiken voor het behandelen van uw pootgoed.

Advies pootgoedbehandeling vloeibaar:

Middel

Dosering

Rhizoctonia

Zilverschurft

Zwarte spikkel

Fusarium

Phoma

Emesto Silver**

0,2 ltr/ton

+++(+)

+++

(+)

++

++(+)

Monarch

0,2 ltr/ton

+++

+(+)

 

 

 

Advies pootgoedbehandeling poeder:

Middel

Dosering

Rhizoctonia

Zilverschurft

Zwarte spikkel

Fusarium

Phoma

Emesto Prime DS**

1 kg/ton

+++(+)

+++

(+)

++

++(+)

Symphonie

1,5kg/ton

+++

+(+)

 

 

 

** Emesto Prime DS en Emesto Silver mag maar eens in de 3 jaar toegepast worden.

 Let op: Emesto Prime DS en Emesto Silver mogen niet in grondwaterbeschermingsgebieden.

Toelating Emesto Prime en Emesto Silver

De toelating van Emesto Prime en Emesto Silver komt te vervallen. Bayer kan niet voldoen aan de nieuwe dossier-eisen voor de werkzame stof penflufen. De aflever- en opgebruiktermijn zijn nog niet vastgesteld. De verwachting is dat Emesto Silver tot en met begin seizoen 2022 nog kan worden toegepast. Voor Emesto Prime geldt dat komend jaar het laatste seizoen is dat Emesto Prime toegepast mag worden.

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid