Agriant

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 22

In dit akkerbouwbericht vindt u informatie over de onkruidebestijding in wintergranen, en kiemremming van concumptieaardappelen.

Akkerbouwbericht 22

Gewasbeschermingsmonitor

Heeft u de verplichte Gewasbeschermingsmonitor al ingevuld? Jaarlijks bent u verplicht om voor iedere teelt op uw bedrijf een Gewasbeschermingsmonitor in te vullen. De monitor moet uiterlijk twee maanden na de oogst worden ingevuld. Op www.agriant.nl onder het kopje ‘downloads’ kunt u de gewasbeschermingsmonitor downloaden en uitprinten.

Onkruidbestrijding wintergranen

Na het zaaien van wintertarwe en wintergerst zijn er verschillende mogelijkheden om  met een bodemherbicide al een stevige basis te leggen voor de onkruidbestrijding. Belangrijk dat het tarwezaad voldoende bedekt is met grond om kiemschade te voorkomen. Het voordeel van een bodemherbicide na het zaaien is dat vooral grassen als straatgras, duist en wildhalm binnen het bouwplan relatief goed beheersbaar blijven. Voor de bestrijding van grassen (Duist, Windhalm en Straatgras) is het belangrijk direct na de zaai een bodemherbicide toe te passen. Deze grassen zijn moeilijker te bestrijden na opkomst, vooral als het om resistente duist gaat.

Ook is de keuze van het middel op de vruchtopvolging in het bouwplan van invloed op bijvoorbeeld tulpen. De nateelt  van tulpen kan niet tegen alle middelen die in graan gespoten worden, Malibu is veilig toepasbaar met nateelt tulpen.

Advies wintertarwe voor opkomst

  • 0,45 – 0,6 ltr/ha Herold + eventueel 0,15-0,2 AZ500
  • 3- 4 ltr/ha Malibu

Bij resistente duist hoogste doseringen hanteren.

Advies wintertarwe na opkomst:

  • 0,45-0,6 ltr/ha Herold + 0,05 ltr/ha Primus

Advies wintergerst direct na opkomst:

  • 0,45-0,6 ltr/ha Herold (voor contactwerking 0,05 ltr/ha Primus toevoegen)
  • 3- 4 ltr/ha Malibu  (voor contactwerking 0,05 ltr/ha Primus toevoegen)

Houd er rekening mee dat AZ500 een lange werkingsduur heeft. Voor het inzaaien van kruisbloemige gewassen na de oogst, zoals bladrammenas en gele mosterd, is een kerende grondbewerking nodig. Graszaad of grasgroenbemesters als nateelt vormen geen probleem. Denk bij Herold om de dosering bij lichte gronden, de maximale dosering Herold 0,6 ltr/ha is voor zware klei gronden, op lichte zandgronden maximaal Herold 0,4 ltr/ha. Belangrijk is om te spuiten met voldoende water en een midden grove druppel.

Let op: AZ500 en Malibu mogen niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Talentbehandeling pootgoed

De afgelopen jaren heeft Talent zijn meerwaarde bewezen in het pootgoed, zowel in de praktijk als in de onderzoeken van de handelshuizen. Uw pootgoed behandelen met Talent heeft een aantal voordelen: 1. Meer stengels en meer knollen in de juiste maatsortering 2. Warmer bewaren mogelijk: 7 – 8 ⁰C 3. Enige nevenwerking op rhizoctonia en zilverschurft. Start op tijd met de behandeling. Begin december moet de eerste toepassing met Talent plaats hebben gevonden. De fabrikant van Talent (Adama) heeft een App waarin u kunt zien wat de werking van het middel is op de verschillende rassen. Deze “Talent” App is te downloaden met uw telefoon.

Kiemremming consumptieaardappelen

Er verandert veel komend seizoen op het gebied van aardappelbewaring. De werkzame stof chloorprofam kan niet meer worden toegepast, en er zijn nieuwe producten beschikbaar. Aardappelen bewaren vraagt veel kennis, regelmatige controle van de partij en inzicht in de werking van de middelen. Afhankelijk van een aantal factoren zoals: ras eigenschappen, bewaardoel en duur, inzet van crown MH, rooi en inschuur omstandigheden kan een bewaarstrategie gekozen worden die past bij uw situatie. Maak een goede afweging welke vorm van kiemremming voor uw situatie geschikt is. Uw adviseur kan u hierbij helpen om de beste keuze voor uw situatie te maken.

Beschikbare producten:

1,4SIGHT:

1,4 SIGHT is een product dat de kiemrust verlengt met een stof welke van nature in de aardappel voorkomt. Het heeft als voordeel dat er minder gewichtsverlies optreedt. Ruimtevulling en afdichting van de bewaring zijn erg belangrijk. Dit product heeft een veiligheidstermijn van 30 dagen. Dosering range: 8-20 ml/ton.

Argos:

Argos is een product op basis van sinaasappelschillen, deze brandt de witte puntjes af. Dit product kan ook worden ingezet als er al kleine kiemen op de aardappelen staan. Het middel heeft geen veiligheidstermijn. De hoge dosering vraagt wel apparatuur met een hoge capaciteit. Dosering: 100 ml/ton.

Biox-M :

Biox-M is een product op basis van muntolie, met een zeer kenmerkende geur. De werking is op basis van afbranden van witte puntjes / actieve ogen. Het product kan worden ingezet als er al kleine kiemen op de aardappelen staan. Dosering range: 30-90 ml/ton.

Let op: 1,4 SIGHT heeft geen toelating in zetmeelaardappelen.

Grondonderzoek

De aankomende periode is uitstekend geschikt om uw percelen te bemonsteren op de aanwezigheid van schadelijke aaltjes. De laatste jaren stijgt het aantal percelen met een AM-besmetting behoorlijk. Daarnaast zijn er steeds meer problemen met nieuwe pathotypen waardoor resistenties worden doorbroken. Naast de AM-problematiek worden er ook steeds meer Meloidogyne besmettingen gevonden. Vooral voor de pootgoedteelt is dit een bedreiging. Daarnaast zijn M. chitwoodi en M. fallax quarantaine organismen.

Om een goed beeld te krijgen van de situatie op uw percelen zijn grondmonsters aan te raden. Voor een strategische aanpak van de verschillende aaltjesbesmettingen kunt u terecht bij uw adviseur. Samen kan er gekeken worden naar het optimale bouwplan, met een goede gewasrotatie en rassenkeuze. Daarnaast speelt de keuze van de juiste groenbemester ook een grote rol. Om optimaal gebruik te maken van resistenties binnen aardappelrassen kunt u een rassenkeuzetoets laten doen, hierbij wordt gekeken welk ras de bij u aanwezige AM-populatie het minste vermeerderd. Kies bij een aaltjesmoster altijd voor de incubatietechiek. Bij incubatie wordt namelijk ook het aantal eieren en larven bepaald die in organisch materiaal en dan met name in wortel- en gewasresten aanwezig zijn.

In de tabel hieronder kunt u zien wat het juiste moment is om een monster te nemen, of te laten nemen.

Aaltjessoort

Grootste pak- c.q. detectiekans

Inschatten schade komende teelt

Aardappelcysteaaltje

Direct na de oogst van aardappelen

Oktober-maart voor aardappelteelt

Bietencysteaaltje

n.v.t.

Oktober-maart voor de teelt van schadegevoelige gewassen

Meloidogyne chitwoodi

M. fallax

Direct na oogst van een sterk aaltjes vermeerderend gewas

December-maart voor schadegevoelige gewassen

Meloidogyne hapla

Direct na de oogst van aardappelen, bieten, of andere aaltjes vermeerderende gewassen

December-maart voor de teelt van schadegevoelige gewassen

Pratylenchus penetrans

n.v.t.

December-maart voor de teelt van schadegevoelige gewassen

Overige Trichodoriden

November-maart (bij koele vochtige omstandigheden)

November-maart (bij koele vochtige omstandigheden)

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik éérst het etiket en de productinformatie!

Agriant heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en wet en regelgeving. Voor schade van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit teeltbericht, Aanvaardt Agriant geen enkele aansprakelijkheid