Agriant

Text/HTML

Actueel

EasyDNNNews

Akkerbouwbericht 2022 nr 22

In dit akkerbouwbericht vindt u onder andere informatie over de inzaai en onkruidbestrijding in wintergranen

Akkerbouwbericht 2022 nr 22

Rassenkeuze wintertarwe

De periode van het inzaaien van wintergranen voor oogst 2023 is begonnen. De eerste percelen zijn inmiddels ingezaaid. Door de gestegen graanprijzen is de teelt van wintertarwe aantrekkelijker geworden.  Wintertarwe levert veel voordelen op waaronder de aanvoer van organische stof. De basis van een geslaagde graanteelt is een weloverwogen rassenkeuze. Het gaat uiteindelijk om een goede financiële opbrengst van uw graanteelt. Om dit te realiseren is het belangrijk een rassenkeus te maken die goed aansluit bij uw teeltdoel en grondsoort. Bij zeer late zaai is het advies om een vroeg ras te zaaien. Diverse rassen zijn uit voorraad leverbaar (KWS. Keitum en Spearhead). Neem contact op met uw adviseur voor vragen over de beschikbaarheid en het geschikte ras voor uw situatie. Meer informatie over het rassenadvies vindt u in de Agriant rassenadvies folder 2023 en de CropSolutions Agriant wintertarwe folder op onze website.

Onkruidbestrijding wintergranen

Na het zaaien van wintertarwe en wintergerst zijn er verschillende mogelijkheden om  met een bodemherbicide al een stevige basis te leggen voor de onkruidbestrijding. Belangrijk dat het tarwezaad voldoende bedekt is met grond om kiemschade te voorkomen. Het voordeel van een bodemherbicide na het zaaien is dat vooral grassen als straatgras, duist en windhalm binnen het bouwplan relatief goed beheersbaar blijven. Voor de bestrijding van grassen (Duist, Windhalm en Straatgras) is het belangrijk direct na de zaai een bodemherbicide toe te passen. Deze grassen zijn moeilijker te bestrijden na opkomst, vooral als het om resistente duist gaat.

Ook is de keuze van het middel op de vruchtopvolging in het bouwplan van invloed op bijvoorbeeld tulpen. De nateelt  van tulpen kan niet tegen alle middelen die in graan gespoten worden, Malibu is veilig toepasbaar met nateelt tulpen.

Advies wintertarwe voor opkomst

  • 0,4 – 0,6 ltr/ha Herold  + eventueel 0,15-0,2 ltr/ha AZ500
  • 3- 4 ltr/ha Malibu
  • 3 ltr/ha Malibu + 0,3 ltr/ha Herold  

Bij resistente duist is het advies om de hoogste doseringen te hanteren. Om de werking te verbreden op onder andere kamille, klein kruiskruid, ereprijs en paarse dovennetel kan er aan de mix 0,15-0,2 ltr/ha AZ500 toegevoegd worden.

Advies wintertarwe na opkomst:

  • 0,4-0,6 ltr/ha Herold

Advies wintergerst direct na opkomst:

  • 0,4-0,6 ltr/ha Herold (in gerst alleen toegelaten na opkomst)
  • 3- 4 ltr/ha Malibu  

In de teelt van wintergerst kan straatgras in het voorjaar niet bestreden worden. Wanneer er op een perceel veel straatgras voorkomt is het belangrijk om na opkomst  in het najaar een bodemherbicide toe te passen.

Houd er rekening mee dat AZ500 een lange werkingsduur heeft. Voor het inzaaien van kruisbloemige gewassen na de oogst, zoals bladrammenas en gele mosterd, is een kerende grondbewerking nodig. Graszaad of grasgroenbemesters als nateelt vormen geen probleem.

Denk bij Herold om de dosering bij lichte gronden, de maximale dosering Herold 0,6 ltr/ha is voor zware klei gronden, op lichte zandgronden maximaal 0,4 ltr/ha Herold toepassen.

Let op: AZ500 en Malibu mogen niet gebruikt worden in grondwaterbeschermingsgebieden.

Wijziging KBA licentie per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 vervallen de licenties KBA en KBA- GB.  Bij de toelating van middelen stelt het CTGB per 1 januari 2023 nieuwe eisen aan bedrijven en gebruikers van rodenticiden. Leidend in de knaagdierbeheersing is de IPM (integrated pest management) aanpak. Voor het uiteindelijke gebruik van de rodenticiden dient zowel de agrariër als het bedrijf gecertificeerd te zijn. Dit houd in dat de huidige KBA – licentie vervalt per 1 januari 2023.

Wil u na 1 januari 2023 nog rodenticeden aanschaven toepassen dient u een cursus IPM – KBA  te volgen. Hiervoor kunt u terecht bij TerraNext in Eelde.

Naast de cursus en het examen zal uw bedrijf ook gecertificeerd moeten zijn en opgenomen worden in het register IPM- KBA bij Bureau Erkenningen. Na certificering moet uw bedrijf jaarlijks een audit ondergaan.

Wilt u rodenticiden gebruiken, maar kunt u niet aan de eisen voldoen? Dan kunt u gebruik maken van een gekwalificeerde ongediertebestrijder.

Tot 31 december 2022 kunt u met uw huidige KBA licentie rodenticiden aanschaven.

Gewasbeschermingsmonitor

Heeft u de verplichte Gewasbeschermingsmonitor al ingevuld? Jaarlijks bent u verplicht om voor iedere teelt op uw bedrijf een Gewasbeschermingsmonitor in te vullen. De monitor moet uiterlijk twee maanden na de oogst worden ingevuld. Op www.agriant.nl onder het kopje ‘gewasbeschermingsmiddelen’ kunt u de gewasbeschermingsmonitor downloaden en uitprinten.

Grondonderzoek

De aankomende periode is uitstekend geschikt om uw percelen te bemonsteren op de aanwezigheid van schadelijke aaltjes. De laatste jaren stijgt het aantal percelen met een AM-besmetting behoorlijk. Daarnaast zijn er steeds meer problemen met nieuwe pathotypen waardoor resistenties worden doorbroken. Naast de AM-problematiek worden er ook steeds meer Meloidogyne besmettingen gevonden. Vooral voor de pootgoedteelt is dit een bedreiging. Daarnaast zijn M. chitwoodi en M. fallax quarantaine organismen.

Om een goed beeld te krijgen van de situatie op uw percelen zijn grondmonsters aan te raden. Voor een strategische aanpak van de verschillende aaltjesbesmettingen kunt u terecht bij uw adviseur. Samen kan er gekeken worden naar het optimale bouwplan, met een goede gewasrotatie en rassenkeuze. Daarnaast speelt de keuze van de juiste groenbemester ook een grote rol. Om optimaal gebruik te maken van resistenties binnen aardappelrassen kunt u een rassenkeuzetoets laten doen, hierbij wordt gekeken welk ras de bij u aanwezige AM-populatie het minste vermeerderd. Kies bij een aaltjesmoster altijd voor de incubatietechiek. Bij incubatie wordt namelijk ook het aantal eieren en larven bepaald die in organisch materiaal en dan met name in wortel- en gewasresten aanwezig zijn.

In de tabel hieronder kunt u zien wat het juiste moment is om een monster te nemen, of te laten nemen.

Aaltjessoort

Grootste pak- c.q. detectiekans

Inschatten schade komende teelt

Aardappelcysteaaltje

Direct na de oogst van aardappelen

Oktober-maart voor aardappelteelt

Bietencysteaaltje

n.v.t.

Oktober-maart voor de teelt van schadegevoelige gewassen

Meloidogyne chitwoodi

M. fallax

Direct na oogst van een sterk aaltjes vermeerderend gewas

December-maart voor schadegevoelige gewassen

Meloidogyne hapla

Direct na de oogst van aardappelen, bieten, of andere aaltjes vermeerderende gewassen

December-maart voor de teelt van schadegevoelige gewassen

Pratylenchus penetrans

n.v.t.

December-maart voor de teelt van schadegevoelige gewassen

Overige Trichodoriden

November-maart (bij koele vochtige omstandigheden)

November-maart (bij koele vochtige omstandigheden)